Tursti ferdig for Læringsverkstedet
Tursti ferdig for Læringsverkstedet

av Hans Kroglund [11.05.23 21:23]Verken Stange kommune eller Innlandet fylkeskommune evner eller har vilje til å lage en gang- og sykkel veg langs Jønsbergvegen forbi Læringsverkstedet bhg som ble åpnet i 2006. Det er 17 år siden. Det ble vanskelig for Læringsverkstedet Ilseng bhg å komme seg ut på tur. Saken har hatt null fremdrift siden 2006. Ilsengstiene og Ilseng IL skjønte på veimøte den 06.10.2022 at dette måtte Ilseng ordne selv.

Dette bør være en gladsak for Læringsverkstedet, Ilseng som sted, Stange kommune og Innlandet fylke. Men vi håper også at dette er en vekker til myndighetene. Sakslista er lang og tung, dette burde gått lettere gjennom systemet.

Bilder og andre underlag for saken
www.photos.google.com

Her er en saksliste på trafikkforhold på Ilseng med hovedvekt på Jønsbergvegen.


2006 i Bamsebo nye lokaler
Den private bhg Bamsebo settes i drift høsten 2006.
Stange kommune ønsker ikke å bygge kommunal bhg på Ilseng. Kommunen vedtar at Bamsebo får kjøpt området Bjørklund der det har vært barneskole og privat barnepark. Vanskelige trafikkforhold blir ignorert. De første årene er det veldig vanskelige P-forhold for ansatte og foresatte.

2006-09-26 Veimøte med Stange kommune www.ilseng.net
Vi tar med denne saken for oversikten sin del. Ilseng Vel ved Håvard Wilhelmson har møte med Jan Tyriberget og Trond Nilsen om trafikkforhold. Saken gjaldt mest fartshumper. De kom på plass etterhvert.

2012 Bamsebo får P-plasser
Bhg får kjøpt en liten del av naboen slik at det blir bedre Parkeringsforhold. Men svingen og farten forbi er et problem

2014-02-14 Trafikklykke. (Album 1847)
Stange kommune har idemyldring om trafikksikkerhet rundt om i kommunen og på Ilseng samfunnshus. Det kommer frem mye gode ideer som kommunen tar med seg.

2014-03-01 Trafikklykke. Forslag gangvei Jønsbergvegen til bhg
Epost til Stange kommune og Bamsebo bhg
Utarbeidet forslag til gangvei fra Horne bru til bhg med ulike løsninger
Vi kan ikke se at Stange har tatt tak i denne saken, Stange kommune svarer ikke på henvendelsen

2013-04-23 Avisinnlegg om sykkel og gangveg (SG-veg)
Rolv Bråthen ved avisinnlegg i HA om Kongsvegen og Ilsengvegen
Ilseng Forum jobber sammen med Lovisenberg Vel for å få Hedmark Fylkeskommune til å prioritere Sykkel og gangveg fra Hanumkrysset til Ilseng langs Ilsengvegen.

2017-03-01 Ilseng Fengsel og SG veg i Linjevegen
Vi tar med denne saken selv om den ikke handler om Jønsbergvegen, men Linjevegen
HA skriver om utbygging av Ilseng fengsel. Sittat: »Det er planlagt 100 sykkelplasser og 120 parkeringsplasser for ansatte og besøkende. Veg- og trafikk er en utfordring. Utbyggingen omfatter fortau på en lengre del av Linjevegen og Ilsengvegen.

2019-06-27 HA om Ilsengvegen
HA med nyhet om skolevegen langs Ilsengvegen forbi Ilseng Gård

2020-08-19 Forslag utbedringer utarbeides Trafikk forhold
Forslag til forberede trafikkforhold (Album 5552)
Hans K starter med å ta bilder av de fleste skilt og fartsgrenser i Ilseng sentrum og utarbeider en plan for forbedringer.

2021-03-29 HA Nyhet om åpent møte om Jønsbergvegen
Fredag 26.mars inviterte bhg til åpent møte om trafikkforhold i Jønsbergvegen. De skriver ta bhg «får ikke gått ut på tur». Fylkeskommunen har konkludert med at det ikke er behov for trafikksikerhetstiltak.
Det er helt uforståelig at en slik konklusjon er tatt. Spørsmålet er dette faglig eller et «økonomisk svar. Hvis det er faglig så blir vi litt skremt og oppgitt.

2021-04-09 HA nyhet Arne Skybakk «Kan være starten på en bedre løsning»
Igjen kommer Innlandet fylke med Arne Skybakk på besøk og befaring. Nå har han «tenkt seg» om og sier sitat «Kan være starten på en løsning.» Men ikke noen konkrete løsninger

2021-08-04 Forslag trafikkforhold sluttføres
Hans K utarbeider forslag til bedre trafikk forhold på Ilseng.
2022-08-28 Forslag til forbedringer sendes

Sender epost til Stange kommune og Innlandet Fylke og Arne Skybakk. Et 8 siders dokument er utarbeidet der Jønsbergegen, Ilsengvegen, Gamlevegen, Linjevegen og Løkenvegen er med

2022-10-06 Innlandet og Stange kommune kommer på befaring Jønsbergvegen
Arne Skybakk kommer på befaring. Bhg kommer med barn langs Jønsbergvegen. Stangeavisa og HA kommer og en del ra Ilseng.
Arne Skybakk orienterer om at det er strenge krav til å sette ned fartsgrene og lage fartshomper. Veger forbi skoler kan få 40km fordi elever skal gå alene. Til en bhg skal de voksne gå sammen med barna, så her faller de utenfor regelverket.
Men hvis det er farlig for de voksne da? Hva da?
Arne Skybakk sier at Stange kommune nå prioritere Jønsbergvegen høyere opp. Stange kommune sier dette er en Fylkesvei.
Rask konklusjon fra Arne Skybakk blir «Dere får lage en sti for bhg». Vi tar han på ordet, dette må vi orne selv.

2022-10-10 HA nyhet om Trafikkforhold Jønsbergvegen
Ha skriver om trafikkforholdene. De tar et fint foto der bhg kommer langs Jønsbergvegen og har 5 biler «rundt seg»
2022-20-16 Hans K tegner forslag til ny sti
Vi tar Arne Skybakk på ordet selv om dette har vært oppe før. Vi tegner et forslag til sti. Vi ordner sti, Innlandet ordner 2 fartshumper.

2022-10-25 Befaring med grunneiere og bhg
De tre grunneierne Horne, leietager Harld Bryhn Hornejordet, Karterud (Gilberghuset) og Bjørn Solbergseter for Dagfinrud (Hornekverna). Læringsverkstedet, og Leif Erik og Hans K for Ilseng IL går på befaring og blir enige om at dette er mulig å få til.

2022-11-21 Lager budsjett for å søke om støtte
Hans Kroglund lager budsjett på kr 15.000. Det er Ilseng IL som søker støtte. Det er vanskelig å få offentlig støtte da dette ikke fortrinnsvis går til «allmennyttig formål» da det er bhg som skal bruke stien. Vi søkerhos Lions Romedal der vi får kr 5.000 og Stange og Romedal Brannkasse der vi får kr 10.000. Takk til dere.

2023-01-25 Elvia feller trær for høyspenten
2 mann feller trær med hjelp av en traktor som sikrer trærne mot å falle på høyspenten.
2023-02-07 Purrer på svar fra Stange kommune
Purret på svar fra Stange kommune. Elvia har felt sine trær, nå mangler det felle trær for gatelys. Mye frem og tilbake, hvem har ansvaret Fylket eller kommunen? Endelig kommer Rune Hollekim fra Innlandet og ser på saken.

2023-02-21 Innlandet kommer på befaring
Rune Hollekim fra Innlandet kommer på befaring for å se på om Stange eller Fylket har ansvar for trær mot gatelys. Hans K sier til Rune at det har vært mye frem og tilbake om ansavar. Han lover å finne en løsning

2023-03-09 Innlandet engasjerer Dobloug somfeller trær for gatelys
Gravemaskin med klo sikrer trær som kan falle på gatelys. Horne rydder bort trær og kvist

2023-04-17 Siste rydding før gravemaskin
Bjørn Solbergseter og Hans Kroglund rydder trær som ikke E-verket ordnet. I tillegg kappes 2 stubber ned til bakken ved svingen ved bhg

2023-05-06 Gravemaskin rydder kanten mot jordet
Harald Bryhn som leier Hornejordet kommer med gravemaskin.Først kapper ned en stor stubbe på ca 80 cm ved rota før han pynter på kanten bortover forbi Gilberghuset.
Bjørn Solbergseter rydder kvist og den gamle vegen forbi Hornekverna som blir en del av stien.

2023-05-09 Siste finpuss på stien
Leif Erik G og Hans K går over stien. Lager trapp ved svingen til bhg. Kapper noe stubber og tennung og sår i gress. 1 kg strøs utover

Når skal vi ha åpning?
Stien er ferdig. Bhg får spørsmål om når skal vi ha offisiell åpning?
Sannsynlig i juni 2023