Ilseng Samfunnshus

 • Hovedsiden
 • Nyheter
 • Lokalene
 • Leietakere
 • Utleiepriser
 • Vedtekter
 • Historiske glimt
 • Ilsengpris
 • Kontaktinformasjon

Ilseng Samfunnshus' organisasjonsnummer
Ilseng Samfunnshus er registrert i Brønnøysund som forening/lag, og har følgende organisasjonsnummer:

911 601 966

Her er ILSENG SAMFUNNSHUS
Ilseng Samfunnshus har adressen
Villavegen 3-5
2344 Ilseng

GPS-posisjon 60 grader 46,51 min Nord
11 grader 13,38 minutter Øst

Bli andels-eier!
Bli andels-eier i Ilseng Samfunnshus ! Både enkeltpersoner og organisasjoner/lag kan være medeiere i samfunnshuset. Ta kontakt.
Les mer... [ 05.10.07 14:36 ]


<<Tilbake til Ilseng.net

40 års jubileumsberetning

av Rolv Bråthen [24.11.14 09:53]
Utskriftsvennlig side

Ilseng Samfunnshus fyller 40 år!
Og eieren, Ilseng Samfunnshus, har 46 års virke bak seg!

1. Starten
I tiden etter annen verdenskrig utviklet Ilseng seg til et levedyktig og godt lokalsenter, med 5 nærbutikker, posthus, jernbanestasjon og tre kafeer.
Stedet hadde mange arbeidsplasser innen primærnæringene jord- og skogbruk, og hadde i tillegg arbeidsplasser innen mange ulike industrier. I tillegg til mekaniske verksteder, smier og møller, hadde stedet sagbruk, høvleri og impregneringsverk. Rundt og like etter 1960, etablerte Anebyhus (nå Hedalm Anebyhus) seg her, og den gamle AT-leiren (Ilsengleiren) ble etablert som fengsel.
Stedet trengte et skikkelig forsamlingshus. Ilseng Arbeiderlag eide sitt lokale (”Arbeider’n”), og dette inneholdt kafe, møterom og sal med scene. Men utover 60-tallet ble bygget mer og mer slitt, og det ville ha krevd store kostnader å bringe lokalene opp til en tidsmessig forfatning. Det ble derfor gjort flere forsøk på å mobilisere til en kjempedugnad for at stedet skulle få et nytt bygg. I 1968 klarte man å samle kreftene, etter at det hadde vært kartlegging av interesse og muligheter, og det første styret for Ilseng Samfunnshus A/L ble valgt.

Et av de virkelige betydelige bidragene til å få byggeprosessen i gang, kom fra Ilseng Arbeiderlag. Mot å få andeler i det nye andelslaget, gav de fra seg tomta si, og den gamle ”Arbeider’n” ble revet!

Det første styret for Ilseng Samfunnshus A/L fikk denne sammensetningen den 19. oktober 1968:
Leder Arvid Hagelund
Sekretær Per Husom
Kasserer Ola Bråthen
Styremedlemmer Jarle Løkenhagen
Jarle Knutsen
. Magnhild Kristiansen
Hans Nordsveen.

Styret fikk mange støttespillere, men stod likevel foran en svært krevende oppgave. De skulle sørge for bindende finansiering, utvikle planløsninger og byggetegninger, sørge for byggetillatelse, innhente anbud og priser, og etter hvert ikke minst sørge for at huset faktisk ble bygget.

Sammen med Håkon Bratli fra Hamar, fikk de tegnet og godkjent et meget flott bygg. Byggetillatelse ble gitt, og Ilsengs befolkning kjøpte andeler til kr. 100,- pr. stk., mens stedets lag og foreninger kunne bli medeiere for kr. 200,- pr. andel.

Men hvordan skulle man klare å skaffe resten av kapitalen? Det kan skrives sider opp og sider ned om dette, men resultatet ble at Arvid Hagelund og Per Husom, gjennom et fantastisk og entusiastisk arbeid klarte å bearbeidet banker og forsikringsselskaper i tilstrekkelig grad til å få finansieringen på plass. Dette var et svært vanskelig og krevende arbeid, og sett i ettertid er det nesten ikke til å tro at de faktisk klarte det!

Etter ca. 4 års intens innsats, var Ilseng klare til å starte byggingen av sin nye storstue. Det arbeidsvillige styret hadde nådd sitt første mål.

2. Bygget realiseres
Etter at ”Arbeider’n” ble revet og brent, stod tomta klar til å huse det nye bygget. Nå skulle det organiseres dugnader, for finansieringen forutsatte en meget betydelig egeninnsats fra folket for at dette skulle kunne gjennomføres.

Ilsengs befolkning stilte opp. Selvsagt var det stor forskjell på innsatsen også den gangen, men det var mange og lange dager, kvelder og helger med arbeid i tomta, muring, snekring, maling og rydding gjennom 1,5 til 2 år.

Dugnader kan være slitsomt, men svært sosialt. Så mens herrene tok seg av byggearbeidene, sørge damene for dugnadskaffe og annen bevertning. •

Parallelt med byggearbeidet, som i de foregående årene, måtte noen tenke på inntekter til laget. Da var bingoen på Herredsvang en meget viktig kilde, og to ganger i uka måtte Ilsengfolket stille opp som bingovakter og 21-selgere for å få inn penger. Her var det oppgaver nok for både kvinner og menn! Bingo ble en viktig inntektskilde for laget i mange år, - også etter at man fikk åpnet sitt eget bygg. Mange var de som brukte flere kvelder pr. uke i årevis for at laget skulle få disse viktige inntektene.

Ved juletider i 1973, etter mye svette og slit, og med mange søvnløse netter for styremedlemmene, kunne man konstatere at bygget stod ferdig, klar til å innvies. Kafeteriavertskap ble ansatt, og Marit Horne kunne som første kafèvert bli med på planleggingen av åpningsfesten.

Den offisielle åpningen av Ilseng Samfunnshus fant sted ved en storfest i den nye storsalen den 19. januar 1974, men allerede 3 uker før kunne befolkningen ”tjuvstarte”! Det ble nemlig arrangert nyttårsfest på nyttårsaften 1973. Dette ble første gang noen spilte dansemusikk i huset.

Ilseng hadde fått det forsamlingshuset man hadde drømt om i mange år. Styret hadde manøvrert i et vanskelig farvann fram til suksess. Selv om de til slutt måtte forhandle med leverandøren av fyringsanlegget, slik at han gav avkall på de siste tilgodehavender mot at styret godtok leveransen slik den forelå.
Målet var nådd.

3. Oppturer og nedturer gjennom 40 års drift
Å få realisert bygget, var en kjempejobb. Å sørge for løpende inntekter som sikret at man kunne betjene lånene, var heller ikke særlig enkelt.

Huset hadde en fin kafeteria. Posthuset flyttet fra Ilseng jernbanestasjon og inn i nye lokaler i samfunnshuset. Hedemarken Sparebank leide lokaler til en bankfilial som var åpen to ettermiddager i uka, og det ble også plass til et lokale som en periode rommet en frisør, og i en annen periode var blomsterbutikk. I underetasjen kunne Stange kommune etter hvert leie lokaler til et bibliotek.

I tillegg til leieinntekter fra de faste leietakerne og fra utleie av selskaps- og festlokaler, var det i mange år bingoen som gav muligheter for å betjene utgiftene. Mange Ilsengfolk har opp gjennom årene hatt mange røykfylte timer i storsalen, lillesalen og i kafeteriaen, mens de heldigste fikk være vakt i den røykfrie salongen. Det vil føre for langt å nevne navnene på alle de personene som gjorde denne inntektskilden mulig. Noen er nevnt senere i dene beretningen, men vi retter en stor takk til alle som bidro i denne fasen.

Etter drøye 10 års drift dabbet inntektene på bingoen. Inventar, skyvedører, stoler og bord, toaletter og sentralfyr, kjøkken og kafeteria, trengte vedlikehold og opp-pussing. Det ble etter hvert svært tungt å få hjulene til å gå rundt. Ilsengfolk var heller ikke så entusiastiske lengre. Iveren og gløden som var grunnlaget for at huset ble realisert, var ikke så entydig lengre. Noen gikk rundt og mente at det ikke var så farlig om styret ikke greide forpliktelsene lengre. Noen mente at kommunen stod klart til å overta og sørge for videre drift!

Styret måtte inn i gjeldsforhandlinger. Det var ikke lett å få sympati hos de som hadde penger til gode, og oppgavene som de tillitsvalgte i styret fikk, var ansvarsfulle og vanskelige. Etter lange forhandlinger, og flere åpenbare økonomiske kriser, klarte styret å få avtale med Sparebanken Hedmark og Stange Kommune, som sammen sørget for å slette det restlånet på ca. kr. 600.000,- som banken hadde til gode. Postbanken, hvor laget hadde en restgjeld på ca.kr. 100.000,-, fant ikke å kunne bidra med en gjeldssanering.
Men plutselig var gjelden redusert fra 700.000 til 100.000,-, og andelslaget fikk igjen pusten! Penger som kom inn gjennom driften av huset kunne nå i betydelig grad brukes til vedlikehold og opp-pussing, og gradvis kom huset på fote igjen.

Et av de områder som voldte mye bry i mange år, var at det så ut til å være ”klin” umulig å få det flate taket på huset til å holde tett. Hvert år var det vannlekasjer, og gang etter gang var det forsøk på utbedring og vedlikehold, uten at dette var særlig vellykket. Først på tidlig 90-tall lyktes det å få økonomi til å foreta en mer omfattende utbedring av taket, og de senere år har det faktisk holdt tett!

I løpet av de siste årene, har et dyktig styre sørget for at huset har fått modernisering og vedlikehold. Heis for funksjonshemmede, modernisering av kafeteria med kjøkken, nye møbler i de fleste rom, maling og vedlikehold utvendig og innvendig, samt modernisering av fyringsanlegget, har ført til at huset nå framstår i ny og velholdt drakt.

Mye av dette har blitt mulig fordi styret i alle år fra 1990 har arrangert Ilsengdagene i overgangen juli/august. Dette har blitt et velkomment arrangement hvor store deler av Ilsengs befolkning møter opp til underholdning, dans og sosialt samvær. Ilsengdagene har skaffet gode inntekter til laget, og i 2009 ble inntektene fra dette arrangementet
nær kr. 100.000,- Dette er meget imponerende.

En hver tidsepoke har sine utfordringer og muligheter, og litt unøyaktig kan man si at huset har hatt følgende epoker så langt:
-70-tallet: Bygging, entusiasme og drift.
-80-tallet: Økonomisk nedtur, behov for vedlikehold, refinansiering
-90-tallet: Vedlikehold, modernisering, oppgradering.
-2000-tallet: Utfordringer med vedlikehold, drift av kafeteria og økonomi.


4. Ledere og nøkkelpersoner gjennom 36 år
Selv om det av og til kan virke litt ”urettferdig” å trekke fram formenn og ledere når historien skal skrives, så er det likevel et faktum at uten inspirerende og gode ildsjeler i ledelsen for styret, så ville laget ikke ha klart å løse de oppgavene de har stått overfor.

Styrene har gjennom de fleste av lagets 46 år hatt mange dyktige ildsjeler, som hver på sin måte har bidratt til at laget og huset er i den forfatning det er i dag.

Styreledere har vært:
1968-1976 Arvid Hagelund
1976-1982 Per Husom
1982-1985 Rolv Bråthen
1985-1986 Jarle Løkenhagen
1986-1988 Fredrik Mellemsæter
1988-1990 Paul Johansen
1990-2005 Asbjørn Olafsen
2005-2007 Kari Olsen
2007-2010 Rolv Bråthen
2010-2013 Jan Erik Olafsen
2013- 2014 Jan Karl Petersen
2014- dd Rune Pettersen

Uten forkleinelse for de mange andre gode hjelperne, finner vi det riktig å nevne noen viktige nøkkelspillere for samfunnshuset:
- Arvid Hagelund og Per Husom står begge i en særstilling i arbeidet med
huset i starten og de første 10 årene.
- Håkon Nymoen og Arne Nyhus stilte sin arbeidskraft og sine maskiner til
disposisjon under byggingen.
- I en 10-årsperiode på 90-tallet, var Asbjørn Olafsens engasjement og
ståpåevne avgjørende for moderniseringen av huset.
- Oskar Petersen, var ansvarlig for bingoen de første årene, og har vært en
meget viktig aktør for å skaffe inntekter til Ilsengdagene i en årrekke. Og
han har ikke minst sørget for at huset har blitt fylt av sang, musikk og
andre arrangementer opp gjennom årene. De senere årene har han sørget
for at Pensjonistforeningen er blitt stor bruker av huset.
- Ingrid og Ola Bråthen, hadde ansvar for bingoen i svært mange år
- Olave Nymoen, Magnhild Berntsen, Helga Wilhelmson, Anne Grønvold var
dyktige medspillere på bingo og i andre oppgaver i oppstartsåra.
- Magnhild Kristiansen, bidro til å få engasjerte kvinner i gang når huset
skulle få gardiner, farger og innredning. Og: Det var kanskje ikke helt lett å
være eneste kvinne i et styre for 46 år siden?
- Rolv Bråthen med mannskap klarte å få til gjeldssanneringen som gav nye
muligheter på 80-tallet, og var ellers en viktig brikke i bingoen i mange år.
Sammen med kona Tove har han nå i mer enn et år sørget for utleie, renhold
og ivartakelse av leietakere ved huset.
- Leif Erik Grønvold og Bjørn Grindvold, har hver på sin måte bidratt til
at huset har hatt en god utvikling i mange år.

Mange flere kunne vært nevnt, men i vår historiske oversikt føler vi at det er disse vi vil nevne spesielt.

5. Endrede formaliteter
På årsmøtet den 3.2.2009 ble Ilseng Samfunnshus A/L omdannet til et "andelslag med begrenset ansvar", forkortet BA. Regler fra Brønnøysundregistrene medførte at nå var tiden innen til en slik omdanning, og en omdanning var nødvendig for å få et organisasjonsnummer i nevnte registre. Fra da av ble navnet Ilseng Samfunnshus BA.

Etter bare et par år, besluttet Brønnøysundregistrene at selskapsformen BA ikke lenger skulle brukes, og de anbefalte omdanning. Etter en inngående vurdering av alternativer, besluttet årsmøtet å omdanne Ilseng Samfunnshus BA til et lag/forening. På denne måten kan foreningen fortsatt ha et organisasjonsnummer, og har plutselig også kommet inn under ordninger som lotteriloven og Grasrotandelen. Heretter heter vi derfor bare «Ilseng Samfunnshus».

6. I jubileumsåret
Leder Rune Pettersen
Nesleder/sekretær Kari Olsen
Kasserer Britt Eva Petersen Johansen
Styremedlem Jan Karl Petersen
Styremedlem Christin Stensli
Vara Bjørn Kåre Grindvoll
Ingeborg Dybvad7. Ilseng Samfunnshus, et bygg for framtiden?
De 40 årene Ilseng Samfunnshus har eksistert, har vist at et sted som Ilseng trenger et skikkelig forsamlingshus som samlingssted og sentrum for stedets foreninger og sosiale aktiviteter.

Huset er nå godt vedlikehold, det har fine og hensiktsmessige lokaler, og har leietakere, som hver på sin måte bidrar til å videreutvikle huset som et sosialt og velferdsmessig sentrum i lokalmiljøet. Huset har imidlertid noen utfordringer – særlig knyttet til kafeteria og fritidsklubb – som gir en bekymringsfull påvirkning på økonomien framover.

Styret er derfor helt klart av den formening at det vil være stort behov for huset også i de åra som kommer. Vi håper at stedets befolkning vil slutte helhjertet opp om huset også i framtida og at de legger sine selskaper, festligheter og møter til vår egen storstue, i stedet for å leie lokaler andre steder. Vi håper også på oppslutning om verv og praktisk arbeid for å bevare huset.

Styret gratulerer Ilsengs befolkning med jubileet og takker alle våre leietakere, kunder og forretningsforbindelser for et godt samarbeid gjennom alle disse årene !


<<TilbakeLeiepriser
Ta kontakt med vårt hyggelige vertskap ang leiepriser
Jannicke: 92868477

Bestille lokaler?
Nå er det Janiche Haugerud som tar seg av utleie av saler og møterom.
Ta kontakt på telefon 928 68477.


Mjøs Catering
Besøk deres hjemmeside
www.mjoscatering.no
Følg oss på

Ilseng Samfunnshus
Følg oss på

Venner av Ilseng Samfunnshus

Les mer... [ 20.11.13 13:12 ]

Ilseng.net er levert av Kroglund Media © 2006