Åpent møte om nytt fengsel
Åpent møte om nytt fengsel

av Rolv Bråthen [02.09.15 10:00]Tirsdag 1.9.15 ble det avholdt møte på Ilseng Samfunnshus om et mulig nytt stor-fengsel på Ilseng.
Folk fra fengselsledelsen (Kriminalomsorgen), fra Statsbygg, samt fra planavdelingene både i Hamar og Stange, samt Stanges ordfører, var til stede i møtet.

Det arbeides nå med en kapasitetsutredning totalt for fengslene i Norge, og i den forbindelse vil en framtidig fengselsstruktur også bli besluttet. Samtidig arbeides det for fullt med en reguleringsplan og med å avklare mulighetene for tomte-erverv i forbindelse med dagens Ilseng Fengsel.

Disse grunnleggende planene, forventes å bli avklart i løpet av 1 til 2 år. I beste fall vil bygging kunne starte opp om 3 til 4 år.

Hva planlegges?
Planene omfatter to store bygg, 3 etasjer høye, som skal romme 192 nye soningsplasser. Det regnes omtrent det samme antallet nye arbeidsplasser.
I tillegg vil det bli nødvendig med en del nye lokaler for kantine, sosiale rom, administrasjonslokaler osv.

Hvor?
Det ønskes å få regulert området nord-østover fra dagens fengsel, inn i Dalfarmen-moen. Dette vil medføre behov for å legge om lysløypetraseen (den delene som går nærmest Ilseng Gård), samt en del omlegging av Ilsengstiene i området. Den delen av lysløypa hvor skirennene går ut i skogen (ved Lien Johnsen), kan bestå som i dag. Arealet vil ikke berøre fotballanlegget, og vil berøre idrettsanlegget så vidt i det hjørnet hvor trebrua tidligere lå.

Publikum på møtet
Det møtte ca. 45 personer opp til møtet. Disse hadde mange spørsmål om hva dette kan få av betydning. Selv om en del er skeptiske og litt engstelig for framtidens besøkende til Ilseng, ble det gitt gode svar fra panelet.
For undertegnede virker det som om at flertallet i salen så på dette som en positiv sak for stedet.

Det vil framover bli flere muligheter til å påvirke og uttale seg. I første omgang er det frist den 14.10. for å mene noe om selve reguleringsplanen.

Linjeveien ned til fylkesvegen er varslet som en del av reguleringsplanen. Dette er for å sikre seg dersom byggeplaner og kapasitetsvurderinger tilsier at denne vegen må utbedres.

Vi ser med spenning fram til prosessen.